Wie wil vissen in stedelijke vijvers (of vijvers waarop de Stad Gent toezicht houdt) moet een vergunning aanvragen. Alle bepalingen en algemene richtlijnen werden opgenomen in een politiereglement.

Orgaan van goedkeuring:
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring:
maandag, 20 februari, 2017
Datum van bekendmaking:
donderdag, 23 februari, 2017

Hoofdstuk 15: Politiereglement betreffende de beoefening van de hengelsport
op de viswaters van de stad Gent
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 februari 1999
Gewijzigd op 26 november 2001, 28 januari 2003, 21 maart 2005, 20 februari 2017
Bekendgemaakt op 25 februari 1999, 29 november 2001, 29 januari 2003, 27 maart
2005, 23 februari 2017
Titel I – Algemene bepalingen
Artikel 1
Onderhavig reglement is van toepassing op de vijvers behorende tot het stedelijk
patrimonium of waarop het stadsbestuur toezicht uitoefent.
Artikel 2
Voor visvijvers waarvoor een bijzondere stedelijke vergunning vereist wordt, wordt
deze verstrekt door de Sportdienst de volgorde
van de aanvragen.
Artikel 3
Het is verboden te vissen in vijvers, tenzij anders vermeld.
Artikel 4
Voor de visvijvers die in concessie zijn gegeven geldt het huishoudelijk reglement
opgemaakt door de concessiehoudende vereniging.
Artikel 5
Behoudens anders vermeld in de bijzondere bepalingen is het verboden hengelwedstrijden
te houden.
Artikel 6
Elke hengelaar zal er voor zorgen dat er geen beschadigingen worden veroorzaakt
aan oevers, dijken en omliggende beplanting.
Artikel 7
Het is verboden andere hengelaars of recreanten te hinderen.
Artikel 8
Het is enkel toegelaten te vissen van op vaste oevers.
Artikel 9
Iedere houder van een visverlof en, indien vereist, een bijzondere stedelijke
vergunning, mag vissen met twee hengels tenzij anders vermeld.
Titel II – Bijzondere bepalingen
I. Bepalingen betreffende het vissen in de hieronder opgesomde vijvers
Artikel 10
Vijvers waarvoor een bijzondere stedelijke vergunning wordt vereist of de
toelating wordt geregeld via de concessiehouder:
a)Braemkasteelstraat – Frans Tochpark;
b)Meierij;
c) Pieter Cieterslaan – Dienstencentrum Wondelgem.
Artikel 11
Vijvers waarvoor een verplicht visverlof door de Vlaamse Gemeenschap wordt
vereist:
a) Drieselstraat – Oostakker;
b) Watersportbaan.
Artikel 12
Vijvers waarvoor naast het verplicht visverlof tevens een bijzondere stedelijke
vergunning wordt vereist:
a) Paul Van Tieghemlaan – Dienstencentrum Mariakerke
b) Het visgebied binnen het Eiland Malem:
− Vrijwilligersweg
− Gijzelaarsweg
− Parachutistenweg
c) Blaarmeersen.
Voor het visgebied binnen het Eiland Malem komen enkel
gepensioneerden en personen met een handicap in aanmerking.
Artikel 13
Per vijver wordt het aantal bijzondere stedelijke vergunningen bepaald naar rato van
1 per 2 meter bevisbare oever.
Artikel 14
Voor de vijvers die zich in een parkgebied bevinden, dienen de hengelaars zich te
houden aan de geldende openingsuren van het domein.
Artikel 15
Voor de vijver in de Drieselstraat te Oostakker kan het stadsbestuur aan hengelverenigingen
met zetel te Gent toelating geven tot het organiseren van kleinschalige
hengelwedstrijden met maximum 25 deelnemers. De aanvraag tot het inrichten van
wedstrijden dient te worden gericht aan de burgemeester.
II. Bepalingen betreffende het vissen op de vijver van het stedelijk recreatiedomein
Blaarmeersen
Artikel 16
Een bijzondere stedelijke vergunning voor het vissen op de vijver van het Sport- en
Recreatiepark Blaarmeersen wordt alleen uitgereikt aan de houders van een visverlof
uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap, op vertoon van dat visverlof en
identiteitskaart. De retributie voor deze visvergunning bedraagt 25 euro per
kalenderjaar; het secretariaat van het Recreatiepark Blaarmeersen verzorgt de
verkoop van deze vergunningen.
Artikel 17
Het vissen is enkel toegelaten binnen de openingsuren van het domein:
van 8.00 uur tot 23.00 uur.
Artikel 18
Het vissen is enkel toegelaten in de daartoe voorziene zone en vanaf de speciaal
gebouwde vissteigers.
Artikel 19
Het vissen is verboden tijdens watersportwedstrijden en hun vooroefeningen.
Artikel 20
Het gebruik van lokaas is beperkt tot 1 kg per dag per hengelaar.
III. Bepalingen betreffende het vissen op de Watersportbaan Georges Nachez
Artikel 21
Het is toegelaten wedstrijden op de Watersportbaan te organiseren mits voorafgaande
aanvraag en toestemming van de burgemeester. De aanvragen moeten
worden ingediend bij de Sportdienst.
Artikel 22
Het vissen aan de Watersportbaan is alleen toegelaten vanaf de boord en de bermen
en niet vanaf de openbare weg of het wandelpad. De vissers mogen door hun
materiaal of hun activiteiten op generlei wijze het wandelpad of de openbare weg
bezetten of de gebruikers ervan hinderen.

Artikel 23
Het is verboden te vissen:
a)tijdens de watersportwedstrijden en de vooroefeningen in het daartoe voorbehouden
deel van de Watersportbaan;
b)van op gedeelten van de oever waar een vergunde exploitatie van overzet- of
pleziervaartuigen gelegen is of die strikt is voorbehouden
voor de beoefening van watersport;
c) van op aanlegplaatsen, startplatforms en boten;
d)van op de voor het publiek aangelegde staanplaatsen tijdens watersportfeesten of –
wedstrijden.
Artikel 24
Het is voor recreatieve hengelaars verboden om te vissen van op de gedeelten van
de oever waarvoor de burgemeester een speciale toelating tot het houden van
hengelwedstrijden heeft gegeven. De organisatoren zullen daags voordien de
wedstrijdzone duidelijk afbakenen en aanduiden.
Artikel 25
Het werphengelen is toegelaten mits het werpgewicht de 10 gr niet overschrijdt. De
hengel moet in liggende positie opgesteld worden.
Artikel 26
Het matchhengelen is toegelaten tot maximum 20 m uit de oever. Het klassieke
hengelen met de schuifdobber is alleen toegelaten in de beide zwaaikommen.
Titel III – Strafbepalingen
Artikel 27
Inbreuken op de beschikkingen van artikel 3, 5 tot en met 12 en 14 tot en met 26
onderhavig reglement zullen gesanctioneerd worden met een maximale
administratieve geldboete van 60 euro.
Bij niet-naleving zal de in artikel 2 vermelde bijzondere stedelijke
vergunning administratief geschorst worden. De gemeenteraad beslist over de
eventuele teruggave na advies van de Sportdienst.

 

Beheersreglement met gedragscode voor de hengelaars

in het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2003
Bekendgemaakt op 29 januari 2003
Artikel 1
Om op de vijver van het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen te vissen moet de houder
van een visverlof van de Vlaamse Gemeenschap in het bezit zijn van een bijzondere
stedelijke vergunning. Een bijzondere stedelijke vergunning wordt uitgereikt door het
secretariaat van het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen op vertoon van een geldig
visverlof van de Vlaamse Gemeenschap en identiteitskaart.
De retributie voor deze visvergunning bedraagt 25 euro per kalenderjaar.
Artikel 2
Elke hengelaar dient zich te houden aan de visserijwetgeving, de bepalingen van de
Politieverordening betreffende de beoefening van de hengelsport op de viswaters van de
stad Gent en aan het beheersreglement en de gedragscode voor de Blaarmeersvijver.
Deze teksten worden hen overhandigd bij de aankoop van de bijzondere stedelijke
vergunning.
Artikel 3
Het hengelen is toegelaten binnen de periodes voorzien in de visserijwetgeving en binnen
de openingsuren van het domein (08u00 tot 23u00).
Het hengelen, inclusief aasaanbieding, wordt enkel toegestaan in de daartoe voorziene
zones (zie plan).
Er mag met twee hengels gevist worden vanaf de boord van het water, overeenkomstig de
bepalingen van de wet op de riviervisserij.
Artikel 4
Er heerst een totaal meeneemverbod.
Artikel 5
Er wordt toezicht uitgeoefend door het toezichtspersoneel van de Blaarmeersen, door “de
stewards” aangesteld door de beheerscommissie en door de ambtenaren van AMINAL –
Afdeling Bos en Groen.
De hengelaars moeten steeds aanwezig zijn op hun visstek en mogen hun hengeltuig niet
onbeheerd achterlaten.
Artikel 6
De visserij moet beoefend worden in een weidelijke geest en er moet naar gestreefd
worden alle gevangen en teruggezette vissen maximale overlevingskansen te geven.
De tijdsduur voor het behandelen van karper moet tot een absoluut minimum beperkt
worden en is gebonden aan volgende voorwaarden:
1. iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een onthakingsmat. Alle handelingen op
het droge dienen op of boven deze mat te gebeuren.
2. iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een ruime en stevige nylon weegzak.
Geen ander type zak of net mag voor dit doel worden gebruikt.
3. het transport van een karper van of naar de waterkant gebeurt steeds met behulp van
deze onthakingsmat waarbij er op gelet wordt dat de karper zonder gevaar voor
“afglijden” getransporteerd wordt.
4. alle materialen waarmee een karper in aanraking komt moeten vooraf nat gemaakt
worden.
Artikel 7
Het hengelen wordt toegelaten van op de vaste oever of de staketsels.
Het is verboden gebruik te maken van (voeder)boten of om het even welk drijvend
voorwerp om te voederen en te vissen.
Het gebruik van lokaas is beperkt tot 1 kg per dag per hengelaar.
Het is verboden andere hengelaars of recreanten te hinderen.
Evenmin mogen zij in het bezit zijn van verboden hengelmateriaal of toestellen die
aanleiding kunnen geven tot inbreuk of in strijd zijn met de geldende reglementering.
Artikel 8
Het is ten strengste verboden vis uit te zetten behalve door de Provinciale
Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen en binnen het officieel erkende bepotingsplan.
Artikel 9
Het is ten strengste verboden vuilnis achter te laten of in het water te werpen, alsook
schade aan te brengen aan beplantingen of oevers. Afval binnen de 15 meter rond de
hengelplaats dient door de hengelaar te worden opgeruimd bij zijn aankomst, zo niet wordt
ze geacht van hem afkomstig te zijn.
Watervogels mogen op geen enkele wijze verstoord worden.
Artikel 10
Het vissen is verboden tijdens watersportwedstrijden en hun vooroefeningen.
De vooraf opgestelde kalender is ter inzage op het secretariaat en dient strikt
gerespecteerd te worden.
Artikel 11
Bij niet naleving van de algemene bepalingen en de bepalingen van dit hoofdstuk en de
wetgeving op de riviervisserij, zal de in artikel 1 vermelde stedelijke vergunning worden
ingetrokken en overgemaakt aan de uitreikende overheid.
Inbreuken op het reglement of wangedrag dienen onverwijld aan de bevoegde instantie
gesignaleerd te worden.

Tarieven jaarabonnement hengelen

        Cat A             Cat B en C          Cat D             Cat E
    45,50 euro         36,50 euro       26,50 euro      7,30 euro

Meer info over onze tarieven vindt u in het retributiereglement.

 

Exploitant: FARYS|TMVW – Stropstraat 1 9000 Gent – BTW: BE 0200 068 636