Viswater en visstekken

‘t Veer is een Leiemeander in Zulte. De voormalige rivierarm is reeds ruim een halve eeuw afgesloten van haar moederrivier en vormt een langgerekt water op zich. De breedte is plusminus 35 meter en de lengte is net geen 1000 meter. We spreken met andere woorden over zo’n 3.5 hectare water met een diepte van 2.5 tot 3 meter.het_Veer veer2

De Leiemeander is omgeven door weilanden, velden, bomen en struiken, waaronder enkele in het oog springende treurwilgen die met hun net in het water hangende lover ideale pleisterplaatsen vormen voor karper. De bodem kenmerkt zich door een puzzel van zachte en harde stukken, en is op enkele plaatsen bezaait met obstakels in de vorm van omgevallen bomen.

Het bestand was tot enkele jaren geleden gekenmerkt door een grote populatie schubs van 6 tot 11 kilogram, met ook enkele uitschieters tot boven de dertigpondsgrens. Er huisden ook een aantal fraai beschubde spiegels. In de winter van 2011-2012 kende het water een typische wintersterfte door aanhoudende ijsvorming en zuurstofgebrek. Heel wat vissen zijn toen jammer genoeg gestorven, maar het nog aanwezige bestand zal vast en zeker tegen een stootje kunnen! In 2014 is er een uitzetting gebeurd van nieuwe karpers.

em kenmerkt zich door een puzzel van zachte en harde stukken, en is op enkele plaatsen bezaait met obstakels in de vorm van omgevallen bomen.

Lengte: 1000m .
Breedte 35 meter.
Diepte: 2,5 tot 3meter diep.
Oevers: natuurlijke oevers
Stroming: geen stroming aanwezig.
Waterdoorzicht: helder tot licht troebel water, hier en daar plantengroei aanwezig.
Bodem: modder, harde stukken.

Dit water is vooral bekend onder karpervissers om zijn mooi karperbestand.

Visbestand en vangsten

Alle courante vissoorten zijn vertegenwoordigd.
Meest voorkomende vissoorten zijn blankvoorn, brasem, karper.
Voorts baars, snoekbaars, snoek en paling kom je er tegen.
Vooral op karper wordt er veel gevist.
Het bestand was tot enkele jaren geleden gekenmerkt door een grote populatie schubs van 6 tot 11 kilogram, met ook enkele uitschieters tot boven de dertigpondsgrens. Er huisden ook een aantal fraai beschubde spiegels. In de winter van 2011-2012 kende het water een typische wintersterfte door aanhoudende ijsvorming en zuurstofgebrek. Heel wat vissen zijn toen jammer genoeg gestorven, maar het nog aanwezige bestand zal vast en zeker tegen een stootje kunnen!

Bereikbaarheid

Ruime parkeergelegenheid en een vlotte toegang tot oever en water zijn tevens gegarandeerd.

Vergunningen en rechten

Het bekomen van een vergunning om te vissen op Leiemeander ‘t Veer te Zulte. Karpervissers moeten VBK-lid zijn en betalen 80 euro voor een jaarvergunning.
Andere hengelsportdisciplines zijn ook welkom en betalen 50 euro voor een jaarvergunning.

VBK WATERBEHEER ’T VEER – ZULTE
Het bekomen van een vergunning om te vissen op Leiemeander ‘t Veer
Karpervissers moeten VBK-lid zijn en betalen 85 euro voor een jaarvergunning.
Andere hengelsportdisciplines zijn ook welkom en betalen 50 euro voor een jaarvergunning.
Het geld kan vanaf heden worden gestort op rekeningnummer 001-6934676-28.
Als vermelding : Vergunning ‘t Veer, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en nummerplaat.
Wij vragen dat elke vergunninghouder dit reglement afprint, ondertekent met naam en handtekening en
opstuurt naar de secretaris van VBK vzw Afdeling ‘t Veer. Na ontvangst wordt de vergunning opgestuurd.
BASISREGLEMENT
Art. 1.1:
Alle vissers dienen zich te houden aan het reglement. Opmerkingen en richtlijnen van het lokaal bestuur en de
stewards dienen steeds gevolgd te worden. Het bestuur kan het reglement altijd aanpassen. Bij een aanpassing
van het reglement zal dat gepubliceerd op de uithangborden, of meegedeeld worden per brief of e-mail.
Art. 1.2:
Iedere vergunninghouder print het reglement af en stuurt het document behoorlijk ingevuld en
ondertekend, naar de secretaris. De contactgegevens van de secretaris zijn vermeld onderaan het document.
Na ontvangst wordt de vergunning opgestuurd.
Art. 1.3:
Vissen is enkel toegestaan wanneer je in het bezit bent van een geldige vergunning. Betaal tijdig je lidgeld zodat
de vergunning reeds in je bezit is voor je de eerste sessie plant.
Art. 1.4:
Sancties bij overtredingen tegen dit reglement zullen als volgt worden toegepast:
Na een eerste overtreding volgt er een aangetekende waarschuwing van het lokale bestuur.
Na een tweede overtreding volgt er een aangetekende waarschuwing van het lokale bestuur en wordt de
vergunning ingetrokken voor een periode van 3 maanden na ontvangst van het aangetekend schrijven.
Drie overtredingen: de vergunning wordt ingetrokken na ontvangst van een aangetekend schrijven en er volgt
een ban voor alle waters in beheer van VBK vzw voor een periode van 3 opeenvolgende jaren.
Art. 1.5:
De Vereniging van Belgische Karpervissers vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de daden van de
vergunninghouders (of personen die hen vergezellen) of andere houders van een vis en / of oeverrecht. Indien
de aansprakelijkheid van de Vereniging van Belgische Karpervissers wordt weerhouden omwille van daden of
handelingen gesteld door de hoger vermelde personen, zal de Vereniging de uitgaven en kosten ingevolge die
aansprakelijkheid terugvorderen van die personen.
Art. 1.6:
Ieder die door woorden of daden de vereniging benadeelt of schade toebrengt kan door het bestuur worden
berispt. Herhaling zal leiden tot uitsluiting.
Art. 1.7:
Het is ten strengste verboden elke vorm van vuilnis achter te laten of in het water te gooien. Vuilnis op de
hengelplaats dient op voorhand verwijderd te worden, zo niet wordt dit geacht afkomstig te zijn van de
hengelaar zelf. Alle vuilnis dient mee naar huis te worden genomen! Ook sigarettenpeuken vallen onder de
categorie ‘vuilnis’. We houden samen het water en de oevers rein!
Art. 1.8:
Kampvuur is ten strengste verboden.
Art. 1.9:
De tijdsduur voor het behandelen en/of bewaren van karper moeten tot een absoluut minimum beperkt
worden. De behandeling van een karper gebeurt onder de volgende voorwaarden.
1-Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een onthaakmat, die voldoende stevig en dik is om de vis
te beschermen. Alle handelingen met een gevangen karper dienen op of boven deze mat te gebeuren. De
mat is voldoende bevochtigd alvorens er een karper op te leggen.
2-Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een speciale nylonzak als hij de vangst wil zakken. Geen
ander type zak mag hiervoor gebruikt worden. Bovendien mag elke bewaarzak slechts 1 karper bevatten.
3- Elke karpervisser moet ook in het bezit zijn van een ruime karperweegzak, geen ander type mag
hiervoor worden gebruikt.
4- Het transport van een karper van of naar het water moet steeds gebeuren met behulp van de onthaakmat
of weegzak. De karper dient steeds in de bewaarzak of weegmat gehouden te worden om afglijden te
vermijden.
5 Het terugzetten van de vis gebeurt in voldoende diep water. De hengelaar kijkt steeds na of de vis op eigen
kracht kan wegzwemmen.
Art. 1.10:
Het zakken van een vis: kijk uit met stenen of uitsteeksels waarbij de karperzak kan komen vast te zitten. Hang
deze niet tussen de planten. Het is verplicht een marker aan de bewaarzak vast te maken. (vb. H-blokmarker
met voldoende draad )
Art. 1.11:
Het is verboden montages of technieken te gebruiken waarbij tijdens het vissen, tijdens de dril, bij het
landen van de vis of na lijnbreuk de vis in gevaar komt.
Vissen bij obstakels dient zo te gebeuren dat de vissen op geen enkele wijze de obstakels kunnen inzwemmen.
D.w.z.: molenslip dicht en achter de hengels blijven zitten. Als je dit om wat voor reden dan ook niet kan, vis
dan niet bij of in de nabijheid van obstakels! Wanneer je bij obstakels vist dan dient dit te gebeuren met een
rekloze lijn (braid) zodat de vis geen enkele kans krijgt om de obstakels te bereiken.
Art. 1.12:
Het landen van de vis dient te gebeuren met een voldoende groot landingsnet.
Art. 1.13:
Zwemmen is ten strengste verboden!
Art. 1.14:
In het kader van de inventarisering moeten alle karpervangsten van beide zijden gefotografeerd en keurig
gewogen worden! Foto’s en gewichten moeten doorgegeven worden aan het lokaal bestuur of de
bestandsverantwoordelijke. Indien deze items voorradig zijn vragen wij een vangstregistratieformulier in te
vullen en in de daartoe voorziene brievenbus te deponeren. Bedoeling ervan is om de populatie en de groei
van de vissen in kaart te brengen om verdere uitzettingen op een verantwoorde manier te doen.
Art. 1.15:
Nachtvissen is voor karpervissers toegestaan gedurende het volledige jaar. Dit mag NOOIT aanleiding geven tot
geluid– en/of lichtoverlast voor andere hengelaars en omwonenden. Nachtvissen onder de 16 jaar is
toegestaan mits begeleiding van een meerderjarige. Roof- en witvissers mogen hengelen van zonsopgang tot
zonsondergang.
Art. 1.16:
Als verblijf aan de waterkant zijn enkel paraplu’s in schutkleuren of karperbivvies toegestaan. Campers
en caravans zijn verboden.
Art. 1.17:
Er kan enkel gevist worden met hengels vanaf de kant. De hengels mogen niet onbeheerd achtergelaten
worden. Het maximum aantal hengels wordt beschreven in het specifiek reglement.
Art. 1.18:
Er bestaan geen vaste stekken: wie eerst komt, eerst vist.
Art. 1.19:
Het is ten strengste verboden veranderingen aan te brengen aan de oevers. De aanwezige fauna en flora moet
altijd gerespecteerd worden.
Art. 1.20:
Het is verboden eender welke vissoort of andere flora en fauna uit te zetten zonder nadrukkelijke toestemming
van het lokaal bestuur.
Art. 1.21:
De auto dient te worden geparkeerd op de parkeerplaats aan het einde van de toegangsweg, zo dat het
voertuig geen belemmering vormt voor andere vissers. De stekken zijn te voet bereikbaar.
Art. 1.22:
Er geldt een totaal meeneemverbod van eender welke vissoort of andere flora en fauna.
Art. 1.23:
De bedenkelijke gezondheidstoestand van vissen, watervervuiling of iedere andere situatie die een dringend
ingrijpen vanwege het bestuur rechtvaardigt, dient altijd gemeld te worden aan het bestuur.
Art. 1.24:
Overmatig drank nuttigen en/of drugsmisbruik gaan niet samen met vissen.
Art. 1.25:
Wanneer je je behoefte moet doen aan de waterkant, dient er een schopje gebruikt te worden. Zo blijven de
oevers en aanpalende gronden rein en hygiënisch.
Art. 1.26:
Onvoorziene gevallen die noch in de statuten noch in dit reglement voorkomen, zullen door het bestuur van
VBK vzw beslecht worden.
SPECIFIEK REGLEMENT
Art. 2.1:
Per visser mogen maximaal 2 hengels gebruikt worden.
Art. 2.2:
Het gebruik van telegeleide boten is toegestaan, alle andere vaartuigen zijn verboden op het water. Het
uitvaren van rigs met een telegeleide boot gebeurt volgens de regels van het gezond verstand.
Art. 2.3:
Een barbecue is toegestaan.
Art. 2.4:
Per jaar worden maximaal twee fish-inns toegestaan. Gelieve deze data het meer vrij te houden.
ROOFVISREGLEMENT
Art. 3.1:
Alle gevangen roofvis wordt met zorg behandeld en meteen na vangst voorzichtig terug gezet in het water.
Houdt de vis horizontaal in het water en wacht tot hij op eigen kracht weg zwemt.
Art. 3.2:
Het landen van roofvis dient te gebeuren met een voldoende groot net, of wanneer men met de hand landt bij
voorkeur een kieuwgreep. Grote vissen dienen te worden ondersteund aan de buik.
Art. 3.3:
Het onthaken van de vis dient te gebeuren met een lange, stevige puntbektang of arterieklem. Onthaak
voorzichtig en doordacht!
Art. 3.4:
Er mag geen gebruik worden gemaakt van een (rubber)boot.
Art. 3.5:
Er mag enkel met kunstaas gevist worden, het gebruik van aasvisjes is verboden.
Art. 3.6:
Het is verboden montages of technieken te gebruiken waarbij tijdens het vissen, tijdens de dril, bij het landen
van de vis of na lijnbreuk de vis in gevaar komt. Voor het vissen op roofvis wordt een metalen onderlijn
gemonteerd.
CONTACTGEGEVENS VBK vzw AFDELING ‘t VEER
Secretaris/penningmeester:
Etienne t’Kindt
Klaverstraat 12
8000 Brugge
Tel: 050/339796
Gsm: 0476/413516
Visserijwachters:
Bauwens Patrick
0478/27.16.70
Bauwens.renovatie@skynet.be
Snoeck Jan
0486/89.02.96
Snoeck.jan@telenet.be
Vantieghem Martin
0476/37.50.64
Martin.vantieghem@skynet.be
Vermeulen Frank
09/388.68.63
Kathleen.vanwelkenhuysen@telenet.be

Deze diashow vereist JavaScript.

Schrijf een beoordeling

Klik om een beoordeling te geven

Door een account te maken, gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid

Translate »